Publisert

Hva vil forekomst av E.coli egentlig si?

Med den nedbørsmengde vi nå opplever på vestlandet er det nesten å forvente å få noen E.coli varsler, siden flere vannverk bruker overflate-vann, som f.eks. IVAR’s vannbehandlingsanlegg Langevatn (Rogaland), som forsyner godt 250000 innbyggere med drikkevann.

Lørdag 10. september 2011 varslet teknisk avdeling i Bykle kommune at det var blitt funnet spor etter E.coli bakterien i drikkevannet og at det derfor ble anbefalt å koke vannet (gode vannfiltere hjelper også).

Escherichia coli (E. coli) bakterier er indikator-organismer. Det vil si at det er disse bakteriene som blir sjekket i overflatevann fordi det indikerer forurensning. Siden det ikke er praktisk mulig å teste for alle kjente sykdomsfremkallende organismer som kan være til stede i overflatevann, bruker vi E. coli som en indikator.
Hovedgrunnen er fordi det er ofte funnet i menneskelig og animalsk avfall, samt at det er lett å kvantifisere i et laboratorie (det brukes da forkortelsen MPN – Most Probable Number). Dersom E. coli er tilstede over visse nivåer, så er det sannsynlig at også andre sykdomsfremkallende organismer kan være tilstede.

Men sett i bakgrunn av at det har regnet veldig veldig mye i det siste er det nok ikke så alvorlig som man tror. Teknisk sett brukes E.coli som indikator, men etter sommerens fokus på den ekstremt farlige varianten er det lett å glemme at ikke alle er like farlige. Men det skal man ikke satse på uten videre, såklart.

Fremgangsmåten er nokså enkel: En vannprøve blandes med en stoff som reagerer med bakteriene (reagens), f.eks. Colilert som gir resultat etter 18 timer, og prøven blir så delt opp. De blir så satt bort under optimale forhold, og det registreres hvor mange prøver slår ut positivt (som da er avhengig av bakterie-konsentrasjon i den opprinnelige prøven).